Politica de prelucrare a datelor personale

Politica de confidențialitate şi protecţia datelor cu caracter personal

S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L. (în continuare „Compania”) este o persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 1, Calea Dorobanților, nr. 69, sc. 1, et. 2, ap. 4, camera B.

Obiectul principal de activitate al Companiei este comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice (Cod CAEN 4646).

Datele de identificare ale Companiei sunt următoarele:

Cod unic de Înregistrare : 22968491

Identificator Unic la Nivel European (EUID) : ROONRC.J40/24093/2007

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/24093/2007

Reprezentant legal: Administrator, Bonsi Massimo

Compania respectă dreptul persoanei vizate la viață privată și, prin urmare, va acționa întotdeauna cu respectarea normelor în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal (inclusiv, dar fără a se limita la, Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter Personal și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – „Regulamentul General privind Protecţia Datelor”).

Prezenta Politică de Confidențialitate și Prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinde informații referitoare la modul în care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt colectate, utilizate și procesate de către Companie și, după caz, transferate către terți.

Politica de Confidențialitate și Prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică procesării și/sau transferului datelor cu caracter personal ale Utilizatorului (astfel cum sunt aceștia definiți la pct. A), membrilor, partenerilor contractuali, prestatorilor de servicii, precum și reprezentanților acestora.

Accesarea și utilizarea website-ului www.solartium.eu, precum și a serviciilor prestate în mod direct sau indirect de Companie sau de partenerii contractuali ai acesteia echivalează cu luarea la cunoștință și acceptarea  următoarelor condiții de prelucrare și transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Companie.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta politică, deoarece prin intermediul acesteia urmărim să vă oferim informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care acestea vor fi prelucrate de noi (Compania).

A. Definiții generale

În sensul prezentului document,  precum și al oricăror altor acorduri, documente sau comunicări în legătură cu accesarea, utilizarea, promovarea etc. a serviciilor prestate de S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L., termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Website-ul – site-ul web www.solartium.eu, deținut și administrat de S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L.

Compania - S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 1, Calea Dorobanților, nr. 69, sc. 1, et. 2, ap. 4, camera B, ce acționează în calitate de persoană împuternicită de Operator cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana împuternicită - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Persoană vizată  - poate fi doar o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la elemente cum ar fi: un nume, un număr de identificare (de exemplu CNP), date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice care, coroborate sau nu, conduc la identificarea respectivei persoane.

Utilizator - orice persoană fizică ale cărei date sunt colectate, reținute sau procesate, inclusiv, dar fără a se limita la persoanele care accesează Website-ul, cât și paginile în legătură cu acesta și/sau administrate de Companie sau de partenerii contractuali ai Companiei. Orice utilizator reprezintă o persoană vizată (inclusiv orice utilizator al platformelor electronice deţinute sau administrate de Companie), astfel cum aceasta din urmă este definită în prezenta Politică de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal.

Partener – orice persoană fizică sau juridică care, în colaborare cu Compania, desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare, de îmbunătăţire a protocoalelor terapeutice, de asigurare a unor standarde farmaceutice ridicate ale produselor, producţie, distribuire şi comercializare a produselor farmaceutice, inclusiv şi fără a se limita la parteneriate de cercetare, producători internaţionali, distribuitori naţionali şi internaţionali, farmacii partenere etc..

 

B. Obiectul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal

Prezenta politică de confidențialitate cu privire la datele personale vizează datele clienților noștri, asociaților/partenerilor/colaboratorilor de afaceri, altor persoane de contact, precum și ale reprezentanților acestora, ale angajaților actuali sau potențialilor angajați și se aplică informațiilor colectate prin intermediul site-ului nostru, www.solartium.eu, precum și tuturor celorlalte date personale colectate prin intermediul e-mail-ului sau prin alte contacte off-line. Prezenta politica de confidențialitate descrie:

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;
 • scopurile și temeiurile pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal;
 • durata prelucrării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de Utilizator și modalitatea în care le puteți exercita;
 • destinatarii cărora le putem dezvălui datele personale;
 • contact și întrebări.

Vă informăm că procesul de colectare a datelor cu caracter personal este realizat cu respectarea principiilor legalității, transparenței și corectitudinii, în două moduri specifice:

 • când navigați pe website-ulsolartium.eu,sunt furnizate broswerul de pe care ne-ați vizitat și adresa de IP a calculatorului dumneavoastră;
 • prin completarea de formulare sau la transmiterea de e-mail-uri, inclusiv în procesul plasării de comenzi sau cereri de ofertă pentru produsele noastreori când dumneavoastră solicitați informații despre acestea.

S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L. colectează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru realizarea obiectului de activitate al societății respectiv comerț cu ridicata al produselor farmaceutice. (dacă este cazul, va fi completat și cu alte activități principale desfășurate).

 

 1. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

În sensul prezentei Politici de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal sunt prelucrate de Companie în temeiul legislației aplicabile (inclusiv, dar fără a se limita la,  Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului).

Având în vedere scopurile expuse mai jos, temeiul legal în virtutea căruia vă prelucrăm datele cu caracter personal este cel de executare a unui contract în care dumnevoastră sunteți parte sau în demersurile cu privire la încheierea unui contract. De exemplu, dacă utilizați serviciile noastre pentru a face o cerere sau o comandă online, vom utiliza datele dumneavoastră personale pentru a ne îndeplini obligația de a finaliza și administra această cerere ori comandă, în baza contractului pe care îl avem/îl vom încheia cu dumneavoastră.

 

 1. Scopul prelucrării

Vom utiliza aceste date exclusiv în scop contractual, pentru transmiterea de informații comerciale și tehnice, oferte, confirmări, situații financiare în legătură cu raporturile contractuale (facturi scadente, debite), inclusiv pentru completarea datelor privind expediția produselor/mărfurilor înscrise pe facturile emise de Societate etc. În concret, scopurile prelucrării au în vedere:

- cereri de oferte/comenzi: utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a finaliza și administra cererile/comenzile dumneavoastră; 

- serviciul clienți: utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi serviciul clienți, pentru a soluționa și a vă răspunde în timp util la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați; 

- alte comunicări: vor exista situații în care vom lua legătura prin e-mail, poștă, telefon sau SMS, în funcție de datele de contact pe care le transmiteți. Ar putea exista o serie de motive pentru aceste comunicări: pentru a vă răspunde la anumite solicitări, pentru a vă notifica cu privire la o eventuală colaborare/programarea unei întâlniri etc.;

- motive de natură juridică: în anumite situații va trebui să utilizăm datele personale furnizate pentru a soluționa disputele juridice sau reclamațiile, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.
Vă informăm asupra faptului că, dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează într-un mod substanțial, vom implementa și măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.

Datele cu caracter personal ale colaboratorilor vor fi prelucrate pentru comunicarea de informații generale, tehnice, specifice și de altă natură în legătură cu produsele puse la dispoziția acestora de către societate pentru administrarea tratamentelor către pacienți, pentru transmiterea de oferte, flayere promoționale, materiale publicitare și în scop de marketing în legătură cu produsele Companiei, precum și pentru promovarea imaginii Companiei prin intermediul platformelor online (site-uri web, blog, Facebook, LinkedIn etc.).

Datele cu caracter personal puse la dispoziția Companiei de către Utilizator pot fi furnizate de către aceasta unor terți pentru procesare în scopuri determinate de către aceștia. În această situație, aceste terțe părți vor avea calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul reglementărilor în vigoare. Aceste transferuri pot include: transferuri către autoritățile competente în contextul unor eventuale demersuri legale, al cercetărilor judiciare, transferuri în vederea oferirii de informații la solicitarea autorităților guvernamentale, ori transferuri pentru conformarea cu alte obligații legale sau contractuale.

Informațiile pe care le colectează Compania și modalitatea de prelucrare a acestora depinde de informațiile puse la dispoziția companiei de către Utilizatori, precum și de modul în care acestea își gestionează preferințele de confidențialitate.

Prin completarea datelor cu caracter personal în formularele puse la dispoziție de Companie, fie pe site-ul web www.solartium.eu, fie pe website-urile Partenerilor, Utilizatorii declară că acceptă necondiționat ca datele acestora cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Companiei și își dau acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial, în condițiile legislației aplicabile, de către Companie.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Compania va colecta și prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal puse la dispoziție de către Utilizator:

- persoane fizice asociate partenerilor contractuali – persoane juridice și reprezentanții acestora, date personale legate de aspecte şi criterii comerciale, respectiv: nume și prenume, inclusiv pentru persoanele delegate să desfășoare anumite activități (ridicare mărfuri/produse, transport ș.a.), seria și numărul actului de identitate, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, numărul de telefon, funcție în cadrul companiei, adresa poștală a companiei, adresa de e-mail și numărul de telefon, fix și/sau mobil, fax;

- clienți persoane fizice care achiționează produsele societății (nume și prenume, adresă de e-mail, adresă de livrare a produselor comandate, telefon, date de cont bancar, istoric tranzacție);

- medici/farmaciști colaboratori (nume, prenume, adresă de contact – e-mail, telefon, date privind pregătirea și experiența profesională, precum și, în condițiile Regulamentului GDPR, imagini faciale, fotografii ale părților anatomice ale corpului în scop de promovare/marketing);

- datele candidaţilor sau ale persoanelor care transmit CV-uri prin intermediul website-ului Companiei (încărcarea documentului în secţiunea special destinată), e-mail-urilor publice ale Companiei sau prin orice alte mijloace – platforme precum LinkedIn, eJobs, BestJobs, Facebook etc.* (nume, prenume, adresă de domiciliu/reşedinţă, cetăţenie, naţionalitate, data şi locul naşterii, sex, stare civilă, telefon, e-mail, profil LinkedIn/Facebook, educaţie şi formare profesională, studii, experienţa/activitate profesională, arie/domeniu ocupaţional, specializări, calificări, aptitudini şi competenţe personale şi profesionale, funcţia/postul ocupat, funcţia/postul vizat, denumire şi date de identificare ale societăţii/companiei/instituţiei angajatoare, afilieri, diplome, distincţii, premii, referinţe, recomandări, certificate, atestate, adeverinţe, cursuri, proiecte, conferinţe/congrese, simpozioane, protocoale, workshop-uri, activitate publicistică, activitate didactică, precum și, în condițiile Regulamentului GDPR, imagini faciale, fotografii ale părților anatomice ale corpului).

- numele și prenumele în cazul persoanelor fizice, datele de identificare ale persoanelor juridice (denumire, CUI), e-mail, telefon, informații utile (cuvinte/expresii cheie, meta descriere, motivele pentru care Compania a fost contactată, website, date despre cum Compania a fost găsită online);

- date despre momentul în care Utilizatorul a vizitat site-ul www.solartium.eu sau site-urile Partenerilor Companiei;

- date despre paginile vizitate pe site-ul www.solartium.eu, precum și despre paginile vizitate pe site-urile Partenerilor contractuali ai Companiei;

- date despre timpul petrecut de Utilizator pe site-ul www.solartium.eu sau site-urile Partenerilor contractuali ai Companiei;

- date despre dispozitivul/terminalul utilizat pentru accesarea site-ului www.solartium.eu sau a site-urile Partenerilor contractuali ai Companiei;

- denumirea domeniului sau a gazdei domeniului din care Utilizatorul s-a conectat la website;

- date de autentificare și de acces la conturi social media, de email sau la diferite platforme care aparțin clienților de bază sau finali;

- mesaje cu date transmise prin intermediul formularelor de contact și al adresei de e-mail;

- date despre adresa de IP a Utilizatorului care a accesat site-ul www.solartium.eu sau site-urile Partenerilor contractuali ai Companiei;

- date despre funcționarea și obiectul de activitate al Partenerilor Companiei, date despre profilul clienților ideali ai acestora, datele persoanelor de contact.

 

* Această enumerare nu este exhaustivă. Compania își rezervă dreptul de a lărgi sau restrânge lista platformelor utilizate, cu actualizarea corespunzătoare a prezentei Politici de confidenţialitate.

 

Site-ul www.solartium.eu conține testimoniale ale unor medici/farmaciști identificați/identificabili prin nume, prenume, instituția la care activează și imagine facială, individuală sau de grup.

 

Site-ul www.solartium.eu colectează date cu caracter personal prin intermediul următoarelor rubrici:

- Abonare la newsletter (nume și adresă de e-mail cu caracter obligatoriu);

- Contact (nume și prenume, oraş, telefon, e-mail, mesaj);

- Cariere (nume şi prenume, oraş, telefon, e-mail, domeniu de interes, CV);

- Parteneri.

 

C. Modalitățile de colectare, prelucrare, stocare și transfer al datelor cu caracter personal

a) Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal indicate la punctul „B. 4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate”, cu excepția celor pentru care se prevede în mod expres în sens contrar, pot fi colectate și prelucrate atât manual, cât și automat, prin intermediul unor aplicații integrate în website și oferite de terțe părți.

În acest sens, Compania utilizează următoarele modalități de colectare a datelor cu caracter personal:

 

 1. Formulare (Contact/Cariere etc.)

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor de tip Contact_form şi Careiere_form puse la dispoziţie pe website-ul Companiei sau alte asemenea formulate puse la dispoziţie pe alte platforme utilizate şi administrare de Companie, inclusiv şi fără a se limita la secţiunile „Contact” şi „Cariere”, sunt comunicate în mod direct de către Utilizator. Astfel, categoriile de date ce vor fi colectate și prelucrate prin completarea formularelor variază în funcție de datele pe care Utilizatorul înțelege să le pună la dispoziția Companiei.

 

 1. Newslettere/marketing direct

În cadrul serviciului de newslettere sau marketing direct, Compania va colecta și prelucra date referitoare la vizitele efectuate de Utilizator pe website-ul www.solartium.eu sau pe website-urile Partenerilor contractuali ai Companiei, paginile vizitate pe aceste website-uri, timpul petrecut pe website, dispozitivul folosit, adresa de IP etc.

De asemenea, vor fi prelucrate datele referitoare la adresa de e-mail a Utilizatorului, în scopul transmiterii de e-mail-uri cuprinzând informații cu privire la oferte ce ar putea fi de interes pentru Utilizator.

Totodată, vor fi colectate și prelucrate datele referitoare la deschiderea e-mail-urilor transmise și a timpului în care e-mail-ul transmis a fost menținut deschis.

Aceste e-mail-uri vor fi comunicate doar în urma manifestării consimțământului Utilizatorului. Utilizatorul are dreptul de a-și retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la transmiterea acestor e-mail-uri.

În colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul formularelor, Compania poate apela la serviciile unor terți.

 

 1. Alte servicii terțe

Pentru îndeplinirea scopurilor indicate anterior precum și a obligațiilor contractuale și legale ale Companiei, în colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, Compania poate apela și la serviciile altor terțe persoane, inclusiv, dar fără a se limita la: 

3.1. Google LLC, cu sediul  în Mountain View, California, Statele Unite ale Americii: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro;

3.2. Facebook  Inc., cu sediul în Menlo Park, California, Statele Unite ale Americii: https://ro-ro.facebook.com/policies/cookies/;

3.3.  Facebook Ireland Ltd., cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig;

3.4. YouTube, cu sediul în San Bruno, California, Statele Unite ale Americii: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro;

3.5.       Alliance Healthcare România, cu sediul în Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7, Sector 6, București, România: https://www.alliance-healthcare.ro/cookie-uri;

3.6.       BIOEEL Distribuţie Farmaceutică, cu sediul în Str. Bega, nr. 5, Târgu Mureş, Judeţ Mureş, România: https://www.bioeel.ro/pdf/DMC-01-02-007%20Politica%20date%20caracter%20personal%2003.2019.pdf;

3.7.       EUROPHARM Distribuţie, cu sediul în Şoseaua Viilor nr.14, Sector 5, Bucuresti, România: http://www.eph.ro/ro/cookies;

3.8.       FARMEXIM, cu sediul în Str. Malul Roşu, nr. 4, Comuna Baloteşti, Judeţ Ilfov, România: https://www.farmexim.ro/cookies-345.html;

3.9.       FILDAS TRADING S.R.L., cu sediul în Str. Banat nr. 2, Piteşti, Judeţ Arges, România: https://www.fildas.ro/politica-de-confidentialitate/;

3.10.     MEDIPLUS EXIM, cu sediul în Str. Ciobanului nr. 133, Comuna Mogoşoaia, Judeţ Ilfov, România: http://www.mediplus.ro/ro/index.aspx;

3.11.     PHARMAFARM, cu sediul în Str. Principală nr. 1B/1, Corunca, Judeţ Mureş, România: http://www.pharmafarm.ro/confidentialitate/;

3.12.     ESCULAP FARM, cu sediul în Bd. Moscovei nr. 7/4, Chişinău, Republica Moldova: http://esculap.md/;

3.13.     Aresus Pharma GmbH, cu sediul în Kastanienallee 46, Strausberg, Germania: https://www.aresus.de/en/aresus-pharma-2/;

3.14.     Laboratori Farmaceutici Krymi S.P.A, cu sediul în Via L. Galvani 34, Monterotondo Scalo, Italia: https://laboratorikrymi.it/privacy-policy/;

3.15.     PROGE FARM, cu sediul în Largo Donegani 4/A, Novara, Italia: https://www.iubenda.com/privacy-policy/72744200/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes;

3.16.     Biofarma Group, cu sediul în Via Castelliere 2, Mereto di Tomba, Italia: https://www.biofarma.it/en/;

3.17.     Inalme S.R.L.,cu sediul în Via Cosmo Mollica Alagona 9/11, Zona Ind.le Catania, Catania, Italia: https://www.iubenda.com/privacy-policy/gdpr/60922925/cookie-policy.

 

*Această enumerare nu este exhaustivă și are exclusiv rol informativ. Compania își rezervă dreptul de a utiliza serviciile unor alte terțe părți, în realizarea scopurilor arătate prin Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

 1. Cookies

Pentru îndeplinirea scopurilor arătate anterior, Compania utilizează, în activitatea sa, module tip „Cookie”. Acestea reprezintă fișiere de mici dimensiuni care sunt descărcate pe computer, cu scopul de a vă îmbunătăți experiența de navigare pe site-urile Companiei și ale Partenerilor.

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-urile de sesiune) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul părăsește website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când Utilizatorul revine pe acel website (cookie-urile persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment.

Utilizatorul poate, de asemenea, să prevină setarea cookie-urilor prin ajustarea setărilor din browser-ul acesteia.

Mai multe detalii despre modul de funcționare al modulelor Cookie, precum și despre modul de gestionare, dezactivare și ștergere a acestora pot fi accesate aici: (se va adăuga link către Politica de Cookies).

 

b) Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal puse la dispoziția Companiei sunt stocate pe serverele/terminalele aparținând Companiei.

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Societatea va stabili și documenta că are ca temei un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Utilizatorul poate solicita, în orice moment, ștergerea datelor cu caracter personal stocate de companie. Fac excepție de la această regulă acele date pe care Compania este obligată să le mențină în vederea executării unor obligații contractuale sau legale.

Totodată, Utilizatorul poate cenzura sau limita măsura în care datele cu caracter personal sunt colectate sau prelucrate. 

Unele date pot fi șterse imediat. Alte date sunt șterse sau anonimizate automat după o anumită perioadă de timp, de exemplu, datele publicitare din jurnalele de server.

Alte date sunt păstrate pentru perioade mai lungi de timp, atunci când este necesar în scopuri legitime de afaceri sau juridice, cum ar fi securitatea, prevenirea fraudei și a abuzurilor sau ținerea evidențelor financiare.

 

c) Transferul datelor cu caracter personal

Ne angajăm să nu dezvăluim niciun fel de date cu caracter personal despre dumneavoastră către terțe părți fără a primi, în prealabil, consimțământul expres al dumneavoastră în această privință.

Totuși, vom divulga date cu caracter personal către entități sau persoane din afara Societății în cazul în care considerăm, cu bună credinţă, că dezvăluirea acestor date personale este o acțiune necesară, în mod rezonabil, pentru:

 1. a) respectarea legilor aplicabile, a reglementărilor, a procedurilor legale sau a solicitărilor venite din partea unor instituții/autorități publice;
 2. b) punerea în aplicare a Regulamentului și a dispozițiilor legale adiacente, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora;
 3. c) detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic;
 4. d) protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei Companiei, a dumneavoastră sau a publicului, în conformitate cu dispozițiile legale.

În vederea îndeplinirii scopurilor indicate anterior, Compania poate apela la serviciile unor terți, inclusiv, dar fără a se limita la, persoanele indicate la punctul C.3 (servicii de web-hosting, servicii de tip Plug-in etc).

 În măsura în care vor fi necesare pentru îndeplinirea obligațiilor lor, datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor putea, de asemenea, fi transferate către acești terți. În această situație, prelucrarea de către terți a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se va face numai în limitele instrucțiunilor oferite de Companie și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Compania poate furniza anumite date cu caracter personal către terți pentru procesare în scopuri determinate de către aceștia. În această situație, aceste terțe părți vor avea calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul reglementărilor în vigoare. Aceste transferuri pot include: transferuri către autoritățile competente în contextul unor eventuale demersuri legale, al cercetărilor judiciare, transferuri în vederea oferirii de informații la solicitarea autorităților guvernamentale, ori  transferuri pentru conformarea cu alte obligații legale.

Față de aceste operațiuni de procesare vor fi aplicabile Politicile de confidențialitate ale terților. Aceste transferuri se vor face doar în cazuri temeinic justificate și fără aplicarea vreunei taxe: Compania NU va vinde datele cu caracter personal terților.

 

d) Alte aspecte cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Companie

Utilizatorul este singura responsabilă cu privire la veridicitatea datelor cu caracter personal furnizate Companiei.

Compania nu poate fi ținută răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate prin comunicarea intenționată sau culpabilă de către Utilizator a unor date cu caracter personal ce nu corespund realității sau care aparțin unei alte persoane.

În măsura în care legea prevede obligația obținerii consimțământului din partea Utilizatorului, anumite operațiuni vor putea fi realizate doar pe baza consimțământului acesteia.

În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate, prelucrate, stocate sau transferate de către Parteneri, răspunderea cu privire la aceste activități, precum și cu privire la informarea și obținerea consimțământului Utilizatorului în acest sens, revine exclusiv și în totalitate Partenerului, Compania neputând fi ținută răspunzătoare pentru modul în care Partenerul înțelege să realizeze activitățile indicate anterior.

 

D. Drepturile Utilizatorului

a) dreptul de acces: puteți obține de la Companie confirmarea că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționarea prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și, contra cost, orice copii suplimentare.

b) dreptul de rectificare a datelor: aveți posibilitatea să solicitați Societății să modifice datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completeze/actualizeze datele care sunt incomplete.

c) dreptul la ștergere: aveți posibilitatea de a solicita Societății ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-a colectat și le prelucrează; v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în situațiile în care consimțământul a fost necesar și manifestat expres de dumneavoastră și societatea nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d) retragerea consimțământului: aveți posibilitatea de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ.

e) dreptul de opoziție: aveți posibilitatea să vă opuneți oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății din motive care țin de situația dumneavoastră specifică.

f) restricționare: aveți posibilitatea de a solicita Societății să restricționeze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Societății să verifice exactitatea datelor contestate; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; datele nu mai sunt necesare prelucrării de Societate, dar dumneavoastră le solicitați pentru acțiune în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se va verifica dacă drepturile legitime ale Societății în calitate de operator prevalează asupra drepturilor dumneavoastră în calitate de Utilizator.

g) dreptul la portabilitate: dacă Societatea prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, aveți posibilitatea de a solicita, în condițiile legii, să furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă veți solicita acest lucru Societatea poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și dacă această este o măsură proporțională în raport cu bugetul Societății.

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;

i) dreptul de a vă adresa justiției: dreptul la o cale de atac judiciară;

j) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere: aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a prelucrării datelor dacă dumneavoastră considerați că v-au fost încălcate drepturile (Autoritatea în România fiind A.N.S.P.D.C.P.).

 

Atenție! Vă amintim că aceste drepturi trebuie exersate în mod rezonabil, abuzul de drept putând atrage răspunderea civilă, administrativă sau penală a Utilizatorului!

 

În cazul în care dumneavoastră doriți să vă exercitați unul/mai multe din drepturile pe care le aveți cu privire la datele cu caracter personal ce vă aparțin ne puteți contacta la adresa de e-mail: dataprotection@solartium.eu. .

În situația în care considerați că drepturile dvs. nu au fost respectate ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor personale, vă sfătuim să vă adresați responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: dataprotection@solartium.eu.

Un astfel de e-mail trebuie să fie însoțit de toate datele de contact ale Utilizatorului, precum și un mijloc de verificare a identității acestuia (de exemplu, o copie a cărții de identitate). Cu toate acestea, Compania își menține dreptul de a respinge astfel de cereri în situația în care vor fi considerate abuzive sau efectuate cu depășirea prevederilor legale în vigoare.

Prima solicitare de exercitare a drepturilor dumneavoastră este gratuită. Ne rezervăm însă dreptul să respingem solicitările din partea dumneavoastră care se repetă în mod neîntemeiat, care necesită un efort tehnic excesiv din partea Societății (de exemplu, dacă ne solicitați să dezvoltăm un nou sistem sau să modificăm substanțial o practică încetățenită la nivel de Societate) ori care periclitează confidenţialitatea datelor cu caracter personal a altor persoane.

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la adresa anspdcp@dataprotection.ro, precum și prin completarea formularului online la adresa https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala.

 

E. Modificări şi actualizări ale politicii de confidențialitate

Compania își rezervă dreptul de a modifica şi/sau actualiza prezenta Politică de confidențialitate și protecţia datelor cu caracter personal în orice moment, inclusiv, dar fără a se limita la modificări în sensul adaptării acesteia la modificările survenite în ceea ce privește serviciile oferite sau normele legale aplicabile. Orice modificare a prezentei declarații va produce efecte începând cu momentul publicării.

Ultima modificare a prezentei Politici de confidențialitate şi protecţia datelor cu caracter pesonal a avut loc la data de 27 noiembrie 2020 .

 

F. Contact

Pentru orice nelămuriri referitoare la protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, ori cu privire la exercițiul drepturilor Utilizatorului în acest sens, acesta poate contacta Ofițerul Responsabil cu Protecția Datelor cu caracter personal prin e-mail (dataprotection@solartium.eu).